نمونه سوالات تاریخ سال سوم متوسطه

نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

سوالات

بارم

1-

الف) حاکمیت کلیسا در قرون وسطی بر چند اصل اساسی استوار بود ؟

ب) فلاسفه ی بزرگ اروپا در قرون جدید، دستگاه فلسفی خود را بر چه اساسی استوار ساختند؟

ج) کدام کشورهای اروپایی در قرون وسطی برای اولین بار «کلیسای ملی» را تاسیس کردند؟

5/0

5/0

5/0

2-

الف) موارد درست را به هم وصل کنید :      الف) لغو فرمان نانت                                         1- چارلز اول

                                                                  ب) دادخواست حقوق                                      2- لویی چهاردهم

                                                                  ج) قدرتمند ساختن روسیه                              3- کرامول

                                                                  د) اولین و آخرین رئیس جمهور انگلستان        4- پتر کبیر

                                                                                                                                         5- ریشبلیو

ب) از مفاد عهد نامه ی و ستفالی دو مورد بنویسید.

 

1

 

5/0

3-

الف) کلمات داده شده را در جای مناسب خود قرار دهید. انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی، ژاکوبن ها، آمریکا ـ انگلستان ، ژیروندن ها، جرج واشینگتن، انگلستان نو

1- انگلیسی ها در سواحل غربی اقیانوس اطلس سیزده مهاجرنشین را تشکیل دادند و نام این سرزمین را .......... نهادند.

2- توسعه ی استعمار و استثمار از پدیده های ................... است.

3- جمهوری خواهان افراطی ......................... بودند.

4- انقلاب صنعتی از کشور از .................... آغاز شد.

ب) طبقه ی متوسط فرانسه در آستانه ی انقلاب عمدتاً چه کسانی بودند؟

 

 

 

 

1

 

5/0

4-

الف) منظور از مسئله شرق در دولت عثمانی چه بود ؟

ب) اکبر شاه چگونه بنیاد دولت خود را استوار کرد؟

1

5/0

 

5-

الف) مهمترین تصمیمات کنگره ی وین چه بود؟ (2 مورد)

ب) صدر اعظم آهنین لقب چه کسی بود؟

ج) رهبر ارتش استقلال طلبان ایتالیا به نام سرخ جامگان چه کسی بود؟

د) عصر ویکتوریا مربوط به کدام کشور اروپایی در قرن 19 است؟

5/0

5/0

5/0

5/0

6-

الف) شخصیت های ذکر شده رهبران استقلال طلب کدام کشورها هستند.

1- سیمون بولیولر               2- امیر عبدالقادر           3- محمد علی پاشا          4- محمد احمد

ب) استعمار نو را تعریف کنید.

1

1

7-

الف) 1- شورش بزرگ سپاهیان در کدام کشور رخ داد؟ 2- بر علیه کدام استعمار؟  3- این شورش چه نتایجی داشت؟ (2 مورد)

ب) چرا امپراتوری (موتسوهیتو) (ژاپن)، به دوران میجی (حکومت روشن) نامیده شده است؟ (3 مورد)

1

75/0

5/0

8- 

چرا سالهای 1871 تا 1914 میلادی را «دوران صلح مسلح» می گویند ؟

1

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                               جمع بارم

 

         

 

 


نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

سوالات

بارم

9-

از هجران های جهان در میان دو جنگ اول و دوم جهانی 4 مورد ذکر کنید.

1

10-

الف) علل شکست المان در جنگ جهانی دوم را بنویسید. (دو مورد)

ب) منشور ملل متحد در جریان کدام کنفرانس به تصویب رسید؟  الف: تهرانo      ب: سانفراسیسکو o

ج: پوشدام o            دیالتا o

ج) جنگ جهانی دوم چگونه آغاز شد؟ الف: حمله ی آلمان به فرانسه  o       ب: حمله ی المان به رومانی o

ج: حمله ی آلمان به لهستان    o         د: حمله ی المان به روسیه o

 

11- 

الف) سیاست های «گلاسنوست و پروسترویکا» را چه کسی مطرح کرد؟

ب) منظور از جنگ ستارگان چیست؟

ج) هدف غیر متعهدها چه بود؟

5/0

5/0

5/0

12-

الف) جملات درست و غلط را مشخص کنید.

1- شاه اسماعیل اول مقارن با سلطان سلیم عثمانی بود.

2- صلح آماسیه و جنگ چالدران در زمان شاه طهماسب رخ داد.

3- اقتدار دولت صفوی مربوط به دوران شاه عباس یکم است.

4- شورش افغان ها موجب سقوط حکومت صفوی شد.

ب) دوران حکومت صفویه از چه جهاتی مهم است؟ (2 مورد)

چ) از جمله پایگاه های فعالیت صوفیان در قرون هشتم، نهم و دهم شهر ................... بود.

1

 

 

 

 

5/0

5/0

13-

الف) کریم خان زند در زمینه ی اقتصاد تجاری چه هدفی را دنبال می کرد؟

ب) 2 مورد از اقدامات نادر افشار را بنویسید.

5/0

1

 

 

آنچه که در مطالعه ی تاریخ مهم است درک مفهوم تغییر و وجود استمرار درتاریخ است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   موفق باشید.

 

 

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                           جمع بارم

 

نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

کلید

بارم

1-

الف) نخست :آن که بیرون از آیین مسیحیت دانش و رستگاری وجود ندارد. دوم: این که مسیحیان از مردم عادی گرفته تا پادشاهان، دعایای کلیسایند که رهبری و هدایت آنها توسط حضرت عیسی (ع) به پاپ واگذار شده است.

سوم : هر گونه تفسیر و توضیح کتاب مقدس، آیین ها و احکام مسیحیت جز از طریق کلیسا و رهبران آن نباید صورت گیرد (دو مورد)

ب) اعتبار بخشیدن به جز در عقل بشری استوار ساختند.

ج) انگلستان و فرانسه

5/0

 

 

 

5/0

5/0

2-

الف) (الف، 2) ، (ب، 1) ، (ج، 4) ، (د، 3)

ب) از 7 مورد، دو مورد مد نظر است.

1

5/0

3-

الف)  (1- انگلستان نو) ، (2= انقلاب صنعتی)، (3 = ژاکوبن ها)، (4= انگلستان)

ب) عمدتاً شهرنشینان بودند، مردمانی بودند روشنفکر و تحصیل کرده (تاجر، وکیل، نویسنده و صنعتگر بودند)

(هرکدام از این دو مورد)

1

 

5/0

4-

الف) مداخله ی دولت های اروپایی به منطقه ی بالکان که تحت قلمرو عثمانی بود به بهانه ی حمایت از این اقلیت ها و نیز دفاع از مسیحیت و در واقع کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی در این منطقه را مسئله شرق می گفتند.

ب) با تاسیس ارتش دائمی

1

 

5/0

 

5-

الف) 1- فرانسه بار دیگر با رژیم سلطنتی اداره میشود. 2- کلیه ی متصرفات ناپلئون از فرانسه پس گرفته شود و مرزها و رژیم های سیاسی دولت های اروپایی نیز مشخص شود. (2 مورد)

ب) بیسمارک ، صدر اعظم پروس      5/0             ج) گاریبالدی   5/0            د) انگلستان 5/0

5/0

6-

الف) 1- آمریکای لاتین، 2- الجزایر ، 3- مصر  4- سودان

ب) مداخلات سیاسی و اقتصادی در کشورهای دیگر به شکل کمک مالی به احزاب طرفدار خود و وارد عمل کردن نیروهای نظامی خود به بهانه ی برقراری نظم و آرامش و ... شیوه ی جدید استثمار ملت هاست که اصطلاحاً استعمار نو گفته می شود.

1

 

1

7-

الف) هندوستان ، انگلستان ، 1- شکست شورش سپاهیان، انحلال کمپانی هند شرقی ، تاسیس وزارت خانه مخصوص اداره ی هند، جلوگیری از سخت گیری های مذهبی، جلوگیری از تحمیل قوانین جدید و تملک اراضی حکام محلی (2 مورد)

ب) زیرا ژاپن به سرعت راه پیشرفت و ترقی را طی کرده به اقتباس علوم و فنون جدید غربی اقدام کرد. به تاسیس مراکز تمدنی جدید دست زد. به استفاده از صنایع، آموزش نیروهای متخلص و تشکیل ارتش به شیوه ی جدید پرداخت.  ج) باکسرها

1

 

 

75/0

 

25/0

8-

از سال 1871 به بعد دو کشور المان و فرانسه به ظاهر در حال صلح اما در واقع آماده ی جنگ باهم بودند. زیرا آلمان ها آلزاس و لُرن را که به فرانسه متعلق داشت اشتغال کرده بودند و طرفین طی این سالها در حال مسلح کردن خود بودند و منتظر بهانه ای برای آغاز جنگ بودند و سعی داشتند در دسته بندهای بین المللی علیه یکدیگر شرکت کنند.

1

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                 جمع بارم

 

نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

کلید

بارم

9-

1- اسپانیا درگیرجنگ داخلی بود، چک اسلوواکی توسط المان اشغال شده بود، اتریش توسط آلمان اشغال شد هند با تلاش گانه ی برای استقلال خود تلاش می کرد. و ............. (4 مورد)

1

10-

الف) دخالت امریکا درجنگ، نقش ایران به عنوان پل پیروزی، سرمای شدید روسیه. (دو مورد)

5/

11-

الف) گورپاچف             5/0         ب) ابتکار دفاع استراتژیک      5/0

ج ) مبارزه با هر گونه استعمار در جهان   5/0

5/1

12-

الف) (1درست) ، (2، غلط)، (3 ، درست)، (4 ، درست)

ب) تمرکز و ثبات سیاسی در ایران ایجاد شد، فراگیر شدن تشیع، رونق نسبی اقتصادی و مطرح شدن جدی تر ایران در عرصه ی جهانی (3 مورد)                        ج) شهر «اردبیل»

1

5/0

5/0

13-

الف) او تلاش می کرد که بنادر خلیج فارس رونق بازرگانی خویش را باز یابند.

ب) 1- افغان ها را شکست داد و از ایران بیرون راند    2- سپاهیان عثمانی را از خاک ایران بیرون راند.

3- در نبرد کرنال سپاهیان هند را شکست داد      4- مشهد به ویژه (کلات) کانون اقامت خود قرار داد و محل نگهداری قراین دولت . (2 مورد)

5/0

 

1

 

آنچه که در مطالعه ی تاریخ مهم است درک مفهوم تغییر و وجود استمرار درتاریخ است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 &n

/ 0 نظر / 56 بازدید