نمونه سوالات تاریخ سال سوم متوسطه

در سال 1389

الف) حاکمیت کلیسا در قرون وسطی بر چند اصل اساسی استوار بود ؟

ب) فلاسفه ی بزرگ اروپا در قرون جدید، دستگاه فلسفی خود را بر چه اساسی استوار ساختند؟


نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

سوالات

بارم

1-

الف) حاکمیت کلیسا در قرون وسطی بر چند اصل اساسی استوار بود ؟

ب) فلاسفه ی بزرگ اروپا در قرون جدید، دستگاه فلسفی خود را بر چه اساسی استوار ساختند؟

ج) کدام کشورهای اروپایی در قرون وسطی برای اولین بار «کلیسای ملی» را تاسیس کردند؟

5/0

5/0

5/0

2-

الف) موارد درست را به هم وصل کنید :      الف) لغو فرمان نانت                                         1- چارلز اول

                                                                  ب) دادخواست حقوق                                      2- لویی چهاردهم

                                                                  ج) قدرتمند ساختن روسیه                              3- کرامول

                                                                  د) اولین و آخرین رئیس جمهور انگلستان        4- پتر کبیر

                                                                                                                                         5- ریشبلیو

ب) از مفاد عهد نامه ی و ستفالی دو مورد بنویسید.

 

1

 

5/0

3-

الف) کلمات داده شده را در جای مناسب خود قرار دهید. انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی، ژاکوبن ها، آمریکا ـ انگلستان ، ژیروندن ها، جرج واشینگتن، انگلستان نو

1- انگلیسی ها در سواحل غربی اقیانوس اطلس سیزده مهاجرنشین را تشکیل دادند و نام این سرزمین را .......... نهادند.

2- توسعه ی استعمار و استثمار از پدیده های ................... است.

3- جمهوری خواهان افراطی ......................... بودند.

4- انقلاب صنعتی از کشور از .................... آغاز شد.

ب) طبقه ی متوسط فرانسه در آستانه ی انقلاب عمدتاً چه کسانی بودند؟

 

 

 

 

1

 

5/0

4-

الف) منظور از مسئله شرق در دولت عثمانی چه بود ؟

ب) اکبر شاه چگونه بنیاد دولت خود را استوار کرد؟

1

5/0

 

5-

الف) مهمترین تصمیمات کنگره ی وین چه بود؟ (2 مورد)

ب) صدر اعظم آهنین لقب چه کسی بود؟

ج) رهبر ارتش استقلال طلبان ایتالیا به نام سرخ جامگان چه کسی بود؟

د) عصر ویکتوریا مربوط به کدام کشور اروپایی در قرن 19 است؟

5/0

5/0

5/0

5/0

6-

الف) شخصیت های ذکر شده رهبران استقلال طلب کدام کشورها هستند.

1- سیمون بولیولر               2- امیر عبدالقادر           3- محمد علی پاشا          4- محمد احمد

ب) استعمار نو را تعریف کنید.

1

1

7-

الف) 1- شورش بزرگ سپاهیان در کدام کشور رخ داد؟ 2- بر علیه کدام استعمار؟  3- این شورش چه نتایجی داشت؟ (2 مورد)

ب) چرا امپراتوری (موتسوهیتو) (ژاپن)، به دوران میجی (حکومت روشن) نامیده شده است؟ (3 مورد)

1

75/0

5/0

8- 

چرا سالهای 1871 تا 1914 میلادی را «دوران صلح مسلح» می گویند ؟

1

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                               جمع بارم

 

         

 

 


نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

سوالات

بارم

9-

از هجران های جهان در میان دو جنگ اول و دوم جهانی 4 مورد ذکر کنید.

1

10-

الف) علل شکست المان در جنگ جهانی دوم را بنویسید. (دو مورد)

ب) منشور ملل متحد در جریان کدام کنفرانس به تصویب رسید؟  الف: تهرانo      ب: سانفراسیسکو o

ج: پوشدام o            دیالتا o

ج) جنگ جهانی دوم چگونه آغاز شد؟ الف: حمله ی آلمان به فرانسه  o       ب: حمله ی المان به رومانی o

ج: حمله ی آلمان به لهستان    o         د: حمله ی المان به روسیه o

 

11- 

الف) سیاست های «گلاسنوست و پروسترویکا» را چه کسی مطرح کرد؟

ب) منظور از جنگ ستارگان چیست؟

ج) هدف غیر متعهدها چه بود؟

5/0

5/0

5/0

12-

الف) جملات درست و غلط را مشخص کنید.

1- شاه اسماعیل اول مقارن با سلطان سلیم عثمانی بود.

2- صلح آماسیه و جنگ چالدران در زمان شاه طهماسب رخ داد.

3- اقتدار دولت صفوی مربوط به دوران شاه عباس یکم است.

4- شورش افغان ها موجب سقوط حکومت صفوی شد.

ب) دوران حکومت صفویه از چه جهاتی مهم است؟ (2 مورد)

چ) از جمله پایگاه های فعالیت صوفیان در قرون هشتم، نهم و دهم شهر ................... بود.

1

 

 

 

 

5/0

5/0

13-

الف) کریم خان زند در زمینه ی اقتصاد تجاری چه هدفی را دنبال می کرد؟

ب) 2 مورد از اقدامات نادر افشار را بنویسید.

5/0

1

 

 

آنچه که در مطالعه ی تاریخ مهم است درک مفهوم تغییر و وجود استمرار درتاریخ است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   موفق باشید.

 

 

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                           جمع بارم

 

نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

کلید

بارم

1-

الف) نخست :آن که بیرون از آیین مسیحیت دانش و رستگاری وجود ندارد. دوم: این که مسیحیان از مردم عادی گرفته تا پادشاهان، دعایای کلیسایند که رهبری و هدایت آنها توسط حضرت عیسی (ع) به پاپ واگذار شده است.

سوم : هر گونه تفسیر و توضیح کتاب مقدس، آیین ها و احکام مسیحیت جز از طریق کلیسا و رهبران آن نباید صورت گیرد (دو مورد)

ب) اعتبار بخشیدن به جز در عقل بشری استوار ساختند.

ج) انگلستان و فرانسه

5/0

 

 

 

5/0

5/0

2-

الف) (الف، 2) ، (ب، 1) ، (ج، 4) ، (د، 3)

ب) از 7 مورد، دو مورد مد نظر است.

1

5/0

3-

الف)  (1- انگلستان نو) ، (2= انقلاب صنعتی)، (3 = ژاکوبن ها)، (4= انگلستان)

ب) عمدتاً شهرنشینان بودند، مردمانی بودند روشنفکر و تحصیل کرده (تاجر، وکیل، نویسنده و صنعتگر بودند)

(هرکدام از این دو مورد)

1

 

5/0

4-

الف) مداخله ی دولت های اروپایی به منطقه ی بالکان که تحت قلمرو عثمانی بود به بهانه ی حمایت از این اقلیت ها و نیز دفاع از مسیحیت و در واقع کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی در این منطقه را مسئله شرق می گفتند.

ب) با تاسیس ارتش دائمی

1

 

5/0

 

5-

الف) 1- فرانسه بار دیگر با رژیم سلطنتی اداره میشود. 2- کلیه ی متصرفات ناپلئون از فرانسه پس گرفته شود و مرزها و رژیم های سیاسی دولت های اروپایی نیز مشخص شود. (2 مورد)

ب) بیسمارک ، صدر اعظم پروس      5/0             ج) گاریبالدی   5/0            د) انگلستان 5/0

5/0

6-

الف) 1- آمریکای لاتین، 2- الجزایر ، 3- مصر  4- سودان

ب) مداخلات سیاسی و اقتصادی در کشورهای دیگر به شکل کمک مالی به احزاب طرفدار خود و وارد عمل کردن نیروهای نظامی خود به بهانه ی برقراری نظم و آرامش و ... شیوه ی جدید استثمار ملت هاست که اصطلاحاً استعمار نو گفته می شود.

1

 

1

7-

الف) هندوستان ، انگلستان ، 1- شکست شورش سپاهیان، انحلال کمپانی هند شرقی ، تاسیس وزارت خانه مخصوص اداره ی هند، جلوگیری از سخت گیری های مذهبی، جلوگیری از تحمیل قوانین جدید و تملک اراضی حکام محلی (2 مورد)

ب) زیرا ژاپن به سرعت راه پیشرفت و ترقی را طی کرده به اقتباس علوم و فنون جدید غربی اقدام کرد. به تاسیس مراکز تمدنی جدید دست زد. به استفاده از صنایع، آموزش نیروهای متخلص و تشکیل ارتش به شیوه ی جدید پرداخت.  ج) باکسرها

1

 

 

75/0

 

25/0

8-

از سال 1871 به بعد دو کشور المان و فرانسه به ظاهر در حال صلح اما در واقع آماده ی جنگ باهم بودند. زیرا آلمان ها آلزاس و لُرن را که به فرانسه متعلق داشت اشتغال کرده بودند و طرفین طی این سالها در حال مسلح کردن خود بودند و منتظر بهانه ای برای آغاز جنگ بودند و سعی داشتند در دسته بندهای بین المللی علیه یکدیگر شرکت کنند.

1

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                 جمع بارم

 

نام : ............................

نام خانوادگی : .........................................

دی ماه  1389

دانش آموزان : سال سوم انسانی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان :     تاریخ 2

تاریخ آزمون : 25/10/89

زمان پاسخگویی : 80 دقیقه

زمان آزمون : 8 صبح

ردیف

کلید

بارم

9-

1- اسپانیا درگیرجنگ داخلی بود، چک اسلوواکی توسط المان اشغال شده بود، اتریش توسط آلمان اشغال شد هند با تلاش گانه ی برای استقلال خود تلاش می کرد. و ............. (4 مورد)

1

10-

الف) دخالت امریکا درجنگ، نقش ایران به عنوان پل پیروزی، سرمای شدید روسیه. (دو مورد)

5/

11-

الف) گورپاچف             5/0         ب) ابتکار دفاع استراتژیک      5/0

ج ) مبارزه با هر گونه استعمار در جهان   5/0

5/1

12-

الف) (1درست) ، (2، غلط)، (3 ، درست)، (4 ، درست)

ب) تمرکز و ثبات سیاسی در ایران ایجاد شد، فراگیر شدن تشیع، رونق نسبی اقتصادی و مطرح شدن جدی تر ایران در عرصه ی جهانی (3 مورد)                        ج) شهر «اردبیل»

1

5/0

5/0

13-

الف) او تلاش می کرد که بنادر خلیج فارس رونق بازرگانی خویش را باز یابند.

ب) 1- افغان ها را شکست داد و از ایران بیرون راند    2- سپاهیان عثمانی را از خاک ایران بیرون راند.

3- در نبرد کرنال سپاهیان هند را شکست داد      4- مشهد به ویژه (کلات) کانون اقامت خود قرار داد و محل نگهداری قراین دولت . (2 مورد)

5/0

 

1

 

آنچه که در مطالعه ی تاریخ مهم است درک مفهوم تغییر و وجود استمرار درتاریخ است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   موفق باشید.

 

 

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                         جمع بارم

 

نام و نام خانوادگی  : .......................................

نام دبیر : .............................

شماره صندلی :

ساعت شروع :  8 صبح 

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

سوالات امتحانی درس: مبانی کامپیوتر

رشته :  سوم ریاضی

تاریخ امتحان :   23/10/89

مدت امتحان:   80 دقیقه 

ردیف

سوالات

بارم

1-

الف) برای «برداشت پول با استفاده از عابر بانک» ، ورودی، پردازش و خروجی مناسب تعیین کنید.

ب) چه وسایلی می شناسید که در آن «ریز کنترل کننده» بکار رفته است؟ (2مورد)

ج) رایانه های حبیبی همان ....... است. الف) PDA o ب)PC  o ج ) از انواع ریز رایانه o د) موارد الف و جo

75/0

5/0

25/0

2-

الف) یک هارد 80 گیگابایت چند بیت است؟          ب) سیستم اطلاعات را تعریف کنید.

ج) مهمترین نرم افزار سیستم، ............ است.        د) کدام مورد جزء سخت افزار نیست :

الف) واحد سیستم o     ب) حافظه های جانبی o       ج) وسایل ورودی و خروجی   o     د) رویه o

5/0

75/0

25/0

25/0

25/0

3-

الف) مودم چیست و چه وظیفه ای دارد؟

ب) سازمان جهانی تجارت  (Wto) دارای چه شبکه ای است؟

1. LAN o         2. MAN o     3. WAN o      4.  ISP o

ج) جهت اشتغال اطلاعات تلویزیون چگونه است؟

د) از عوامل موثر در انتقال اطلاعات دو مورد نام ببرید.

1

25/0

25/

 

5/0

4-

الف) لطفاً DNS خود را نوشته و اجزای آن را مشخص کنید.

ب) موارد صحیح را به هم وصل کنید.

1- اینترنت                                        الف) شبکه خصوصی بیش از یک سازمان

2- اکسترانت                                     ب) شبکه خصوصی درون یک سازمان

3- آدرس صفحات وب                       ج) URL

4- تل نت                                           د) DNS

5- انتقال پرونده                                ه) دیوار آتش

                                                          و) FTP

                                                     ز) دست یابی از راه دور

ج) نرم افزاری که امکان مشاهده ی صفحات وب را برای کاربر فراهم می سازد .............. نامیده می شود. 

1

 

 

25/1

 

 

 

 

25/0

5-

الف) کرم و ویروس رایانه ای را باهم مقایسه کنید:

ب) در صنعت از رایانه به چه منظوری استفاده می شود.

ج) علم ارگونومیکی چیست؟

1

5/0

5/0

6-

جملات درست و غلط را مشخص کنید.

الف) حافظه ی Rom: این نوع حافظه از یک باتری که در داخل محفظه ی رایانه قرار دارد تغذیه می کند و محتوای آن قابل تغییر است.

ب) حافظه ی RAM:: این نوع حافظه با دست یابی تصادفی است.

ج) حافظه ی CMOS: اطلاعات لازم در تراشه های این حافظه ذخیره شده است و کاربر نمی تواند اطلاعات موجود در آن را تغییر دهد.        د) کارت گرافیک از کارت های توسعه است.

 

 

1

 

 

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                        جمع بارم

 

نام و نام خانوادگی  : .......................................

نام دبیر : .............................

شماره صندلی :

ساعت شروع :  8 صبح 

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

سوالات امتحانی درس: مبانی کامپیوتر

رشته :  سوم ریاضی

تاریخ امتحان :   23/10/89

مدت امتحان:   80 دقیقه 

ردیف

سوالات

بارم

7-

درگاه موازی و سریال را باهم مقایسه کنید.

1

8-

برای هریک از انواع داده های زیر کدام دستگاه ورودی مناسب است؟

الف) متن .........................                          ب) صدا ..............................

 

5/0

9-

صفحه نمایش های LCD و CRT را در یک مورد باهم مقایسه کنید.

5/0

10-

الف) حافظه ی Flash از طریق چه درگاهی به رایانه متصل می شود؟

1- موازی                  2- سریال          3- USB                  4- PS/2

ب) دیسک های نوری از نور .......................... برای خواندن و نوشتن استفاده می کنند. 

ج) ظرفیت CD های معمولی را با DVD ها مقایسه کنید.

25/0

 

25/0

5/0

«امروزه یکی از فاکتورهای سواد مهارت بکارگیری از رایانه است»                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              موفق باشید.

 

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                 جمع بارم

 

نام و نام خانوادگی  : .......................................

نام دبیر : .............................

شماره صندلی :

ساعت شروع :  8 صبح 

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

سوالات امتحانی درس: مبانی کامپیوتر

رشته :  سوم ریاضی

تاریخ امتحان :   23/10/89

مدت امتحان:   80 دقیقه 

ردیف

کلید 

بارم

1-

الف) گذاشتن کارت عابر  دستورات لازم را به رایانه دادن  دریافت پول

                      ورودی                                  پردازش                              خروجی

ب) تلفن ـ لباسشویی ـ ظرفشویی ـ ماکروویو و .... . (3 مورد)

ج) مورد (د) درست است.

75/0

 

5/0

25/0

2-

الف) فقط راه حل .                                                        ......... = 8×1024×1024×1024×80

ب) سیستم اطلاعاتی مجموعه ای از انسان ها، ماشین ها، و روش هاست که برای جمع آوری، تغییر، انتقال و ارائه ی اطلاعات سازماندهی شده اند.

ج) سیستم عامل                25/0                د) موارد (د) مد نظر است.             هـ ) متخصص        25/0

5/0

 

75/0

25/0

3-

الف) تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتال و برعکس آن، توسط دستگاه مودم که یکی از وسایل ارتباطی است. انجام می شود.

ب) مورد ج درست                         ج) یک طرفه              

د) پهنای باند، شیوه انتقال داده، جهت انتقال داده و پروتکل (2 مورد کافی است)

 

 

1

5/0

4-

الف) برای مثال:                  mhessabi @ sharif, edu             (مثال کتاب)

                            نوع محدو ده       نام محدود            نام کاربر

                                                                          جدا کننده ی نام کاربر از نام محدوده  

ب) (1- ب)، (2، الف) ، (3- ج) ، (4، ز) ، (5، FTP)      

ج) مرورگر وب

1

 

 

25/1

25/0

5-

الف) ویروس رایانه ای برنامه ای کوچکی است که می تواند خودش را به برنامه های دیگر چسبانده و تکثیر شود، به نقاط دیگر انتقال یابد و به داده ها و برنامه های کاربران آسیب برساند. اما کرم ها برنامه ها و داده ها را از بین نمی برند و فقط با تکثیر بی وقفه ی خود حجم اطلاعات موجود در سیستم رایانه را به حد اشباع سیستم می رساند و باعث کندی و یا توقف کامل آن می شود.

ب) طراحی و ساخت (تولید)

ج) این علم درباره ی شیوه ی تطبیق محیط کار با انسان، به جای تحمیل شرایط محیط کاربر انسان است  تا بتوان کارایی انسان تا بتوان کارایی انسان را افزایش داد.

 

 

1

 

5/0

5/0

6-

(الف ، غلط) (ب، درست)، (ج، غلط) ، (د، درست)

1

7-

درگاه سریال: اطلاعات را به صورت سریال و بیت به بیت و برای مواردی مناسب است که انتقال اطلاعات  احتیاج به سرعت بالا ندارد.

درگاه موازی: این درگاه برای اتصال وسایلی مناسب است که نیاز به سرعت انتقال نسبتاً بالا دارند و هشت بیت را از طریق هشت خط موازی به طور هم زمان انتقال می دهد.

 

1

 

1

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                             جمع بارم

 

نام و نام خانوادگی  : .......................................

نام دبیر : .............................

شماره صندلی :

ساعت شروع :  8 صبح 

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

سوالات امتحانی درس: مبانی کامپیوتر

رشته :  سوم ریاضی

تاریخ امتحان :   23/10/89

مدت امتحان:   80 دقیقه 

ردیف

کلید 

بارم

8-

متن : صفحه کلید     ،    صدا : میکرفن

5/0

9-

C.R.T : اشعه ی کاتدی ـ حجیم ـ سنگین، مصرف زیاد

LCD = کریستال مایع ـ ضخامت کم، مصرف کم، کم حجم. (یک مورد برای هر کدام)

5/0

5/0

10-

الف ) مورد  ج درست است .                     ب) لیزر

ج) ظرفیت CD معمولی 700 مگابایت و ظرفیت DVD   7/4 گیگابایت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       با سپاس            فریبا شالانی

 

5/0

5/0

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                                          جمع بارم

 

نام: .......................................

نام خانوادگی : .............................

دی ماه 1389 :

پایه ی : سوم ریاضی و تجربی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان : تاریخ معاصر

تاریخ آزمون  :  25/10/89

زمان پاسخگویی :   80 دقیقه 

زمان آزمون :   8 صبح

ردیف

سوالات

بارم

1-

الف) موارد صحیح را به هم وصل کنید:

الف. طبق این قرارداد ایران ازادعاهای خود درباره ی بغض مناطق از جمله سلیمانیه دست برداشت.  1- انگلستان

ب. براین اساس فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک می کند.                               2- مفصل

ج. طبق این عهدنامه، ایالات داغستان، گرجستان، شهرهای باکو ـ دربند و ... به روسیه واگذارشد.   3- تیلسیت

د. مطابق این معاهده ایران متعهد شد پنج میلیون تومان غرامت به روسیه بپردازد.                          4- ترکمانچای

                                                                                                                                                         5- ارزنه الروم

ب. چرا روس ها، ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟                                   6- فین کنشتاین

 

 

 

1

2-

الف) نتیجه ی فتوای (آیت ا... میرزای شیرازی )مبنی بر تحریم توتون و تنباکو چه بود؟

ب) چرا کشورهای اروپایی سعی در نفوذ به داخل سایرکشورهای دیگر داشتند. 1- زیرا کشورهای اروپایی به بازارهای مصرفی و مواد ارزان قیمت نیاز داشتند. o  2- زیرا شاهان ایرانی برای تامین مخارج مسافرت خود نیاز به این دولت ها داشتند.   o   3- زیرا همیشه در حال جنگ بودند.   o     4- موارد 1 و3 o

1

 

 

5/0

3-

الف) اندیشه های سیاسی اسلام چه نقشی در پیدایش مشروطه خواهی داشت؟

ب) در دوره ی قاجار اندیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت؟ (2 مورد)

1

5/0

4-

الف) چه عواملی موجب مهاجرت مردم به شهر ری و تحصن آنان در حصن حضرت عبدالعظیم شد؟ ( 3مورد)

ب) سه تا از خواسته های مهم مردم در مهاجرستان به شهر قم را بنویسید.

75/0

75/0

5-

الف) نمایندگان اولین دوره ی مجلس شورای ملی در قبال سیاستهای استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی را اتخاذ کردند؟

ب) چه عاملی موجب شد تا روسیه و انگلستان قرار داد 1907 را به ایران تحمیل کنند؟

1

5/0

6-

الف) دو نمونه از دخالت های روس و انگلیس را در امور داخلی ایران در دوره ی مشروطه بنویسید.

ب) چراروسیه و انگلستان قرارداد سری 1915 را که بر علیه بود امضاء کردند؟

ج) خواسته های روسیه طبق اخطاریه سال 1290 چه بود؟ (2 مورد)

5/0

5/0

5/0

7-

الف) کابینه ی سیاه متعلق به ................... بود.

ب) این کابینه درزمان کدام پادشاه تشکیل شد؟

الف)رضا شاهo        ب) احمد شاهo         ج) محمدعلی شاه o       د) محمد رضا شاه o   

ج) دلیل مهم اجرای کودتای 1299 در ایران چه بود؟

5/0

5/0

5/0

8-

الف) پس از تشکیل دوره پنجم مجلس در بهمن ماه 1302 چه جریاناتی به وقوع پیوست؟

ب) یکی از اقداماتی که زمینه ساز به قدرت رسیدن رضاخان شد و محبوبیت وی را در نزد مردم افزود چه بود؟

1

5/0

9-

الف) رفتار دینی رضاخان قبل و بعد از به سلطنت رسیدن وی چگونه بود؟ (برای هر کدام 2 مورد)

ب) هدف رضاخان از تغییر کلاه و لباس و کشف حجاب چه بود؟

1

5/0

10-

الف) چرا طی جنگ جهانی دوم خاک ایران توسط بیگانگان اشغال شد؟

ب) دو مورد از مفاد پیمان سعد آباد را بنویسید.

1

5/0

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان .................................................                                                                             جمع بارم

 

نام: .......................................

نام خانوادگی : .............................

دی ماه 1389 :

پایه ی : سوم ریاضی و تجربی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان : تاریخ معاصر

تاریخ آزمون  :  25/10/89

زمان پاسخگویی :   80 دقیقه 

زمان آزمون :   8 صبح

ردیف

سوالات

بارم

11-

الف) جملات درست و غلط را مشخص کنید. نواب صفوی

1- جمعیت فدائیان اسلام توسط .................. ایجاد شد.

2- حزب اراده ی ملی توسط قوام السلطنه ایجاد شد.

3- محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327 اختیارات زیادی را بدست آورد

4- حزب توده و دمکرات توسط شوروی به قصد تجزبه کردن ایران ایجاد شد.

ب) دولت شوروی از عدم تخلیه ایران چه اهدافی را دنبال می کرد؟ (2 مورد)

 

 

1

 

 

5/0

12-

الف) مصدق در دوره ی اول نخست وزیری خود چه کرد و در مقابل انگلیسی ها چه واکنشی نشان دادند؟

(برای هر کدام دو مورد)

ب) رزم آرا در مقابل ملی شدن صنعت نفت چه موضعی داشت؟

1

 

5/0

13-

الف) چه عواملی باعث شد تا مصدق در دوره دوم نخست وزیری از حمایت به مردمی برخوردار نشود؟ (2 مورد)

ب) چه عواملی موجب شد تا امریکا به جای حمایت از دکتر مصدق متحد انگلستان شود و در سرنگونی حکومت مصدق با انلگستان همکاری کند.

 

 

هر چه در گذشته بیشتر تامل کنیم هم خود را بهتر می شناسیم و هم جامعه مان را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        موفق باشید.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان ................................................                                                                              جمع بارم

 

نام: .......................................

نام خانوادگی : .............................

دی ماه 1389 :

پایه ی : سوم ریاضی و تجربی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان : تاریخ معاصر ایران

تاریخ آزمون  :  25/10/89

زمان پاسخگویی :   75 دقیقه 

زمان آزمون :   8 صبح

ردیف

کلید 

بارم

1

الف) (الف، 5)، (ب، 6)، (ج، گلستان)، (د، 4)

ب) زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند و به خطر افتادن مستعمره های انگلیسی در هند را به مصلحت خود می دانستند و از سوی دیگر، مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی، توسط دولت ایران می دانستند.

1

 

1

2-

الف) (نهضت تحریم تنباکو، نمونه ای از دفاع روحانیت از حقوق مردم در مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی بود که آثار و پیامدهای مهمی بر تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر گذاشت). یا (در واقع در این نهضت مردم ایران توانستند برای اولین بار، در برابر مقتدرترین دولت عالم، در آن زمان، ایستادگی کنند و آن را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند. (یا پاسخ های مشابه به این)

ب) مورد 4 درست است.

1

 

 

5/0

3-

الف) توجه مردم مسلمان ایران به آموزه های دین اسلام نظیر امر به معروف و نهی از منکر، عدالت خواهی و لزوم دینی ظلم که در آیات قرآن کریم و سیره ی معصومین به آن پرداخته شده است، موجب می شد نسبت به این آموزه ها احساس تکلیف کنند. از سوی دیگر گسترش فعالیت علمای دینی  

ب) اعزام دانشجو به خارج ـ مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف، سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج یا انتشار روزنامه ها و چاپ کتا بها

1

 

 

5/0

4-

الف) ماجرای نور بلژیکی ـ نارضایتی مردم ایالت ها، ماجرای بانک استقراض روسی ـ فلک شدن بازرگان (3 مورد)  ب ) برکناری عین الدوله از صدرات، فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران، ایجاد عدالت خانه  4- تشکیل دار الشورا (3 مورد)

75/0

 

75/0

5-

الف) 1. رد دریافت وام از دولت های خارجی که برای حل این مشکل، بانک ملی را تاسیس کردند.  2. اخراج نوز بلژیکی               ب) حضور المان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان

1

5/0

6-

الف) اخطاریه ی 1290 روسیه، روس ها در منطقه ی تحت نفوذ خود نیروهای خود را مستقر کردند و انگلیسی ها نیز چنین کردند و ...       2 مورد

ب) چون دولت عثمانی همسایه ی غربی ایران به متحدین پیوست.

ج) 1. اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ایران اخراج شود. 2. بدون موافقت روس و انگلیس از استخدام اتباع خارجی در ایران خودداری شود. 3. هزینه ی لشکر کشی قوای روسیه به ایران را دولت ایران بپردازد. (2مورد)

5/0

 

5/0

 

5/0

7-

الف) سید ضیاء الدین طباطبایی     ب) موارد ب صحیح است.      ج) شکست انگلستان در اجرای قرار داد 1919

5/1

8-

الف) 1. کوشش برای برقراری نظام جمهوری در ایران توسط رضاخان  2. مخالفت مدرس با طرح جمهوریت رضاخان  3. اتحاد حزب تجدد و حزب سوسیالیست جهت پشتیبانی از رضاخان  4. برکناری سلسله ی قاجار و تغییر سلطنت .  (2 مورد)                  ب) سرکوبی شیخ خزعل

1

 

5/0

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان ................................................                                                                                  جمع بارم

 

                                 

 

نام: .......................................

نام خانوادگی : .............................

دی ماه 1389 :

پایه ی : سوم ریاضی و تجربی

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2

دبیرستان صدیقه طاهره (س)

نام امتحان : تاریخ معاصر

تاریخ آزمون  :  25/10/89

زمان پاسخگویی :   80 دقیقه 

زمان آزمون :   8 صبح

ردیف

کلید 

بارم

9-

الف رضاخان پیش از رسیدن به سلطنت برای جلب اعتماد مردم و نزدیکی به علما در مراسم عزاداری و مذهبی شرکت می کرد، شعار مذهبی سر می داد به وزارت معارف دستور داد که بر مطال مذهبی و شرعی چاپ شده در مطبوعات نظارت و ازدرج خلاف شرع، جلوگیری کند.به عتبات رفت وبا علماملاقات کرد و .....  2 مورد

پس از رسیدن به سلطنت سعی کرد تا قوانین غربی را جایگزین قوانین مذهبی کند، محدود کردن روحانیون و مراسم مذهبی، ممنوع کردن برگزاری مراسم سوگواری حضرت امام حسین (ع) ، تخریب مدارس و دوره های علمیه و ... (2 مورد)

ب) شبیه سازی جامعه ی ایران و هم رنگ شدن مردم آن با اروپایی ها .

 

 

1

 

 

 

5/0

10-

الف) برای آنها اشغال ایران با هدف بی خطر ساختن خط تدارکاتی متفقین، از نظر آن ها، ضروری بود. زیرا آن ها می توانستند تدارکات جنگی خود را از طریق راه آهن ایران به شوروی برسانند. لذا با ورود نیروهای بیگانه از شمال و جنوب ایران توسط نیروهای متفقین اشغال شد.

ب) بخشیدن ارتفاعات کوه آرارات به ترکیه، بخشیدن بخش هایی از شرق ایران به افغانستان، جدا شدن جمع الجزایر بحرین از ایران، چشم پوشی ایران از حاکمیت خود بر اروند رود. (2 مورد)

 

 

1

 

5/0

11-

الف) (1 درست)، (2، غلط) ، (3، درست) ، (4 ، درست).

ب) ایجاد حاشیه ی امنیتی و منطقه حائل از طریق تجزیه ی برخی از مناطق ایران و دست یابی به نفت شمال.

1

5/0

12-

الف) دولت با تقویت وحدت ملی، تلاش برای ملی شدن صنعت نفت را پی گرفت و هیئت خلع ید از شرکت نفت ، اقدام های خود در مورد انتقال شرکت را آغاز کرد. برای دفاع و پاسخ گویی به شکایتی که از طرف انگلستان شده بود به نیویورک رفت و بخوبی دفاع نمود و دولت در اثر فشارهای اقصادی ناچار فروش اوراق قرضه شد. (3 مورد)  انگلستان دولت را تهدید نمود، به دیوان لاهه شکایت کرد، اجازه بارگیری و حمل و فروش وقت ایران را نداد، باعث شد کارشناسان خارجی از شرکت نفت استعفا دهند و ... ( 3 مورد)

ب) برای جلوگیری از ملی شدن نفت به طور محرمانه با انگلستان وارد مذاکره شد و پیشنهاد جدیدی را که به نفع انگلستان ارائه داد و به تحقیق روسیه ی ملی پرداخت. 

1

 

 

 

 

5/0

 

13-

الف) از بروز اختلاف و شکاف در میان رهبران نهضت، توطئه خارجی و دسیسه چینی مخالفان داخلی ضعف ساختاری و بی کفایتی برخی از اعضای کابینه ی دولت، رقابت و قدرت طلبی ها، روند جدایی و بروز شکاف و نشست سیاسی. (2 مورد)

ب) انگلیسی ها به شرکت ها نفتی امریکایی اجازه ی ورود به امور نفتی ایران را دادند، همچنین انگلستان برای جلب نظر امریکایی خطر جذب توده را بزرگ جلوه داد و آن را بهانه ساخت.

 

5/0

 

5/0

نام و نام خانوادگی طراح /طراحان ................................................                                                                             جمع بارم